• Odwiedziło nas: 106854 osób
 • Do końca roku: 321 dni
 • Do wakacji: 131 dni

Niedziela,

2016-02-14

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola 2012/2013r.

Jesteś tu: » Strona główna » Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola 2012/2013r.

 

 

 

 

 

RAPORT

EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

przeprowadzonej w

Przedszkolu Samorządowym Nr 3

W Myślenicach

 

w roku szkolnym 2012/ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w Obszarze III  „Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym”,

Wymaganie: 3.1.Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju,

 

 

 

Cel główny ewaluacji:

 

Doskonalenie systemu oświaty poprzez jakościowy rozwój placówki.

Zgromadzenie wiedzy o wykorzystywaniu zasobów środowiska lokalnego na rzecz edukacji dzieci przedszkolnych i działaniach przedszkola na rzecz środowiska.

 

Cele szczegółowe ewaluacji:

 

 • § zgromadzenie danych o formach współpracy nauczycieli ze środowiskiem rodzinnym,
 • § pozyskanie informacji o angażowaniu się rodziców w działania przedszkola,
 • § pozyska nie informacji o wpływie opinii rodziców na działalność przedszkola,
 • § wskazanie mocnych i słabych stron działalności przedszkola w badanym obszarze.

 

Opis tematyki ewaluacji:

 

Zgodnie z opracowanym „Planem nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola

Samorządowego Nr 3 , w roku szkolnym 2012/2013” ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze III  określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. „Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym”, Wymaganie: 3.1.Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju,

Opis informacji, które zamierzało się uzyskać po ewaluacji danego obszaru oraz opis metod, za pomocą których ewaluacja była realizowana:

 

Opis danych i ich zbierania:

Do zebrania danych wykorzystano:

1.Metody:

a. ankiety dla rodziców, nauczycieli

b. analiza dokumentów;

c. wywiad

d. bezpośrednia obserwacja uroczystości  - zdjęcia z uroczystości i imprez

 

Danych do badań  dostarczyli:

Dyrektor

Rodzice

Nauczyciele

 

Organizacja zbierania danych odbywała się w następującym porządku:

 • · opracowano projekt ewaluacji wewnętrznej;
 • ·opracowano harmonogram ewaluacji wewnętrznej;
 • ·przygotowano narzędzia badawcze;
 • ·przeprowadzono badania;
 • ·sporządzono raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej

 

 

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

 

 1. Przedszkole współpracuje z instytucjami wspierającymi jego działalność.
 2. Przedszkole w swoich działaniach uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego.
 3. Współpraca przedszkola z rodziną wpływa na korzystny rozwój dzieci.

PRZEDMIOT EWALUACJI:

Nauczyciele opracowują plany współpracy ze środowiskiem z uwzględnieniem jego potrzeb.

 

Informacje uzyskano na podstawie analizy dokumentów przedszkola takich jak:

›  Plan pracy z rodzicami

›  Listy obecności rodziców na zebraniach

›  Sprawozdania z wykonaniu planu rocznego

›  Scenariusze z uroczystości przedszkolnych, zebrań

›  Zdjęcia

›  Kronika przedszkolna

›  Strona internetowa

W wyniku przeprowadzonych działań uzyskano informacje:

W każdej grupie przedszkolnej jest opracowany plan współpracy z rodzicami. Każdy nauczyciel realizuje zamierzenia planu i na bieżąco dokonując zmian zgodnie z potrzebami dzieci i zaistniałą sytuacją np. pogodową, czasową itp.

Po realizacji zagadnienia każdy nauczyciel dokonuje ewaluacji zagadnienia i planu współpracy ze środowiskiem uwzględniając realia zamierzeń i wnioski z realizowanych zagadnień.

W opracowywaniu planu uwzględniono wnioski z poprzedniej współpracy ze środowiskiem , własne wnioski oraz wnioski sformułowane przez Radę Rodziców, dyrektora i grenium koleżeńskie.

WNIOSEK 1 Nauczyciele prawidłowo i wyczerpująco opracowują plany współpracy ze środowiskiem lokalnym z uwzględnieniem obu współpracujących ze sobą stron.

WNIOSEK 2 W planach współpracy ze środowiskiem uwzględniane są zarówno najbliższe  i najłatwiej dostępne instytucje jak również zlokalizowane dalej i wymagające pracy logistycznej.

WNIOSEK 3 W panach współpracy uwzględnione są potrzeby wszystkich współpracujących z dużym naciskiem na możliwości percepcyjne dzieci  i za zgodą rodziców . Uwzględniane są i przestrzegane rygorystyczne zasady bezpieczeństwa.

 

Nauczyciele w planowaniu współpracy ze środowiskiem uwzględniają potrzeby edukacyjne wychowanków i potrzeby rodziców.

 

Informacje uzyskano na podstawie analizy dokumentów przedszkola takich jak:

›       Kontrola  dokumentacji przedszkola / dzienników zajęć, rocznego planu pracy, miesięcznych planów pracy, uroczystości, sprawozdania, karty hospitacji, strona internetowa przedszkola/

›       Ankiety dla rodziców

›       Ankiety dla nauczycieli

W wyniku przeprowadzonych działań uzyskano informacje:

Nauczyciele prowadząc współpracę z poszczególnymi instytucjami planują określone działania. Organizują uroczystości i imprezy takie jak:, andrzejki, spotkanie z Mikołajem, Święto Niepodległości, Uroczystość wigilijną i wielkanocną z udziałem zaproszonych gości ,bal karnawałowy, uroczystości z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny 

Dzięki tym uroczystościom środowisko przedszkolne integruje się ze środowiskiem, dzieci przedstawiają swoje umiejętności przełamują swoje lęki lepiej radzą sobie ze stresem, dostarczają rodzicom możliwości poznania siebie w innych niż domowe warunkach.

Dzieci biorą aktywny udział w teatrzykach, wycieczkach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi w przedszkolu i po za nim oraz konkursach i zawodach. Te działania pozwalają dzieciom wzbogacać i rozwijać wiedzę o ludziach ich umiejętnościach, zasadach funkcjonowania. Dostarczają wrażeń estetycznych, artystycznych, wiedzy o zasadach funkcjonowania różnych środowisk, wzorów postaw moralno – etycznych. Jednocześnie wzmacniają więzi rodzinne, utrwalają pozytywne nawyki, dostarczają rodzicom wiedzy wychowawczej. Następuje wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na polu wychowawczo – edukacyjnym.

Nauczyciele w planowaniu współpracy ze środowiskiem uwzględniają potrzeby rodziców.

WNIOSEK 1 W każdej grupie jest opracowany i realizowany Plan Współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Funkcjonuje aktualna strona internetowa zawierająca najistotniejsze informacje dotyczące życia placówki. Opracowany jest kalendarz uroczystości przedszkolnych. We wszystkich grupach systematycznie i zgodnie z opracowanym harmonogramem odbywają się zebrania i zajęcia otwarte, w których rodzice chętnie uczestniczą. Wszystkie wydarzenia dokumentowane są w kronice przedszkolnej.

WNIOSEK 2 Nauczyciele prowadząc współpracę z poszczególnymi instytucjami panują określone działania. Dzięki nim środowisko przedszkolne integruje się ze środowiskiem domowym dziecka. Obopólna współpraca jest planowana zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli wpływa znacząco na rozwój dzieci.

WNIOSEK 3 Nauczyciele planują i organizują zebrania podczas których rodzice nabywają kompetencji wychowawczych, które wpływają na ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w domu. Bardzo istotna jest wzajemna wymiana informacji i doświadczeń co wpływa na planowanie wzajemnych kontaktów.

WNIOSEK 4 Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w kulturze poprzez poznawanie literatury i sztuki ma wpływ na wyzwalanie się u dzieci umiejętności poznawczych. Instytucje działające w środowisku lokalnym chętnie podejmują współpracę z przedszkolem umożliwiając dzieciom np. uczyć się aktywnego wykorzystywania swojego czasu wolnego.

WNIOSEK 5 Przedszkole uwzględnia potrzeby rodziców, wykorzystuje ich zaangażowanie we współpracę przede wszystkim poprzez udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych, przygotowywaniu imprez, organizacji spotkań z ciekawymi ludźmi, udział w zebraniach, konsultacje indywidualne, udział w akcjach przedszkolnych. Korzysta z ofert lekarzy specjalistów, uzyskuje pomoc rzeczową, finansową.

 

Nauczyciele w opracowywaniu planu współpracy ze środowiskiem dla grupy wychowanków uwzględniają i rozwijają „Plan współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym”.

 

Informacje uzyskano na podstawie analizy dokumentów przedszkola takich jak:

›       Dzienniki zajęć

›       Roczny plan pracy

›       Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym przedszkola

›       Plany współpracy ze środowiskiem lokalnym poszczególnych oddziałów

›       Miesięczne plany pracy

›       Obserwacje uroczystości

›       Sprawozdania z zebrań z rodzicami

›       Kart hospitacji

›       Kronika przedszkolna

›       Ankiety dla nauczycieli / w ankiecie wzięło udział 100% nauczycieli przedszkola/

W wyniku przeprowadzonych działań uzyskano informacje:

~        W działaniach przedszkola uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska lokalnego.

~        Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym co wpływa korzystnie na rozwój swoich wychowanków

~        Poprzez swoje działania placówka przedszkolan jest integralnym elementem środowiska lokalnego, racjonalnie wykorzystuje warunki w których działa.

~        Z analizy ankiet wynika, że: współpraca z instytucjami lokalnymi współpracującymi z przedszkolem opiera się na wzajemnej współpracy i zaangażowaniu obu stron.

Sformułowano wnioski z przeprowadzonych badań:

WNIOSEK 1 Organizowana współpraca ze środowiskiem kształtuje pożądane podstawy wychowanków.

WNIOSEK 2 Wychowawcy poszczególnych grup wiekowych prowadzą współpracę z rodzicami, włączają rodziców w życie przedszkola poprzez udział w zajęciach otwartych, zebraniach, uroczystościach przedszkolnych, festynach, konkursach.

WNIOSEK 3 nauczyciele opracowują plany współpracy ze środowiskiem z uwzględnieniem jego potrzeb.

 

Nauczyciele wykazują inicjatywę w poszukiwaniu nowych form wykorzystywania zasobów środowiska na rzecz edukacji dzieci. 

 

Ewaluacja została przeprowadzona w oparciu o analizę dokumentów prowadzonych przez nauczycieli w poszukiwaniu nowych form wykorzystywania zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju dzięki czemu wzbogacony jest proces edukacji dzieci przedszkolnych.

Informacje uzyskano na podstawie analizy dokumentów przedszkola takich jak:

›       Dzienniki zajęć

›       Miesięczne plany pracy

›       Scenariusze zajęć

›       Kronika przedszkolna, zdjęcia

›       Plan uroczystości

›       Inna dokumentacja placówki np. karty hospitacji

›       Ankiety dla nauczycieli

Nauczycielki w bieżącym roku szkolnym podjęły współpracę z wieloma instytucjami na terenie miasta i po za nim. Organizowano wycieczki autokarowe / 1 /, piesze / 15 /

Nauczycielki przedszkola prowadzą przede wszystkim działania związane z rekreacją i kulturą.

Dzięki inicjatywie i stosowaniu w swojej pracy wychowawczo dydaktycznej różnorodnych form poprzez nauczycielki dzieci poprzez identyfikacje ze środowiskiem lokalnym w wielu sytuacjach czują    się integralną jego częścią. Nauczycielki współpracują  ze wszystkimi istotnymi dla  jego funkcjonowania instytucjami. Wykorzystują dostępne zasoby środowiska wzbogacając poprzez współpracę proces edukacji i wychowania. Współpraca ze środowiskiem lokalnym z punktu widzenia potrzeb dzieci i placówki przynosi wymierne korzyści, a podstawowym priorytetem przedszkola jest dobro naszych dzieci i ich potrzeby ogólno rozwojowe. Współpraca z instytucjami rozwija w wychowankach postawy akceptowalne społecznie i pozwala na prawidłowe funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

WNIOSEK 1 Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami i  celem wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci.

WNIOSEK 2 Nauczyciele wykazują inicjatywę w poszukiwaniu nowych form wykorzystywania zasobów środowiska na rzecz edukacji dzieci, przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz do poszukiwania źródeł wzbogacania intelektu, empatii i zainteresowań każdego uczęszczającego do przedszkola dziecka.

 

Organizowana współpraca ze środowiskiem kształtuje pożądane postawy wychowanków.

 

Informacje uzyskano na podstawie analizy dokumentów przedszkola takich jak:

›  Miesięczne plany pracy

›  Kronikę przedszkolną

›  Dokumentację przedszkola m.in. karty wycieczek

›  Zapisy w dziennikach

›  Stronę internetową analizą przeprowadzonej ankiety wśród nauczycieli i rodziców.\

O bogatej współpracy ze  środowiskiem świadczą liczne zdjęcia z wycieczek, wizyt w zakładach pracy, spotkań z ciekawymi ludźmi, zajęciach otwartych, spacerach, imprezach plenerowych oraz informacje pisemne w pozostałych wymienionych wcześniej dokumentach.

Wszystkie informacje  informują i zaświadczają, że współpraca podejmowana przez nauczycielki ze środowiskiem lokalnym przyczyniła się do wzbogacania wiedzy i umiejętności dzieci w wielu obszarach rozwoju dzieci.

Dzieci stają się pełnoprawnymi członkami środowiska lokalnego, czują się ważne i doceniane, uczą się pracy na rzecz innych ludzi, życzliwości wobec siebie i innych, rozwijają swoje zainteresowania, rozwijają aktywność ruchową, poczucie bezpieczeństwa oraz uczą się poszanowania przyrody i ludzi.

Współpraca ma duży wpływ na poszerzenie wiedzy o środowisku w każdym jego aspekcie m. in.   Estetycznym, ekologicznym, edukacyjnym, zdrowotnym, technicznym, przyrodniczym.

Nauczycielki stwierdziły, że działania podejmowane w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pozwala na prawidłowe funkcjonowanie dzieci w społeczeństwie i rozwija w nich ogólnie akceptowane postawy prospołeczne takie jak:

*  Ideę dbania o środowisko i odpowiedzialność za świat przyrody

* Tworzenie więzi społecznych

* Przeciwdziałanie dyskryminacji osób innych i niepełnosprawnych

* Filozofię zdrowego stylu życia, trybu odżywiania się i higieny, wypoczynku

* Postawę odpowiedzialności za drugiego człowieka, zaangażowanie w pomoc potrzebującym

* Rozwijanie zainteresowań u dzieci sztuką, muzyką

* Daje możliwość ukazywania i rozwoju swoich indywidualnych talentów oraz zaspokajania potrzeb  w  środowisku lokalnym

Wszystkie te działania i ich efekty przyczyniają się do postrzegania przedszkola jako atrakcyjnego partnera dla rodziców w wychowaniu dzieci.

Po przeanalizowaniu  ankiet można stwierdzić, że wszystkie nauczycielki podejmują współpracę ze środowiskiem lokalnym, do której są zobligowane poprzez przepisy prawa oświatowego, przepisów przedszkolnych jak i poprzez zakres swoich obowiązków.

Najczęściej są to instytucje kulturalno – oświatowe, rekreacyjno – sportowe, zakłady pracy, instytucje gminne. Z tymi instytucjami przynosi dzieciom największe korzyści, daje im orientację w środowisku lokalnej społeczności, uczy funkcjonowania w nim i czerpania z jego zasobów oraz kształtuje pożądane postawy społeczne.

WNIOSEK 1 Współpraca z rodzicami jest priorytetem  w działalności przedszkola. Należy wzbogacić ofertę spotkań o wypracowane formy spotkań z rodzicami, które cieszyły się zainteresowaniem ze strony rodziców w ubiegłych latach. Zwiększyć liczbę spotkań o charakterze warsztatowym.

Bardzo dużą rolę w działalności dodatkowej odgrywają przedstawiciele Rady Rodziców  oraz sami rodzice, którzy efektywnie uczestniczą w szeregu przedsięwzięć placówki przedszkolnej.

 

Przedszkole pozyskuje sponsoring na rzecz poprawy jakości bazy i oferty edukacyjnej przedszkola

 

Informacje uzyskano na podstawie analizy dokumentów przedszkola takich jak:

 

›  Analizę dokumentów przedszkola

›  Wywiad z dyrektorem przedszkola

›  Kronikę przedszkolną

›  Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

›  Rozmowy z nauczycielkami / pozyskiwanie nagród do konkursów /

›  Plan współpracy z Radą Rodziców

›  Preliminarz dochodów i  wydatków z funduszy pozyskiwanych od rodziców

›  Realizacja rocznego planu pracy

 

Analiza dokumentów i wywiad z P. Dyrektor miał na celu uzyskanie informacji w zakresie pomocy pozyskiwania instytucji, osób prywatnych wspomagających działalność placówki dotyczącymi m. in.:

*      Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek dla dzieci

*      Prace konserwatorskie, naprawy, przekazywanie różnorodnych materiałów do działań dla dzieci

*      Doskonalenie bazy dydaktycznej, estetyki ogrodu, pomieszczeń przedszkolnych.

Zakres współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym jest bardzo szeroki i obejmuje różnorodne instytucje charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym, społeczno kulturalnym, i inne.

WNIOSEK 1 Przedszkole pozyskuje sponsorów na rzecz poprawy jakości bazy i oferty edukacyjnej przedszkola.

WNIOSEK 2 Dyrektor współpracuje z różnymi instytucjami, placówkami oświatowymi działającymi w środowisku lokalnym poprzez poszukiwania sponsorów i ich uczestnictwo w różnych uroczystościach.

WNIOSEK 3 Przedszkole angażuje rodziców do prac związanych z utrzymaniem ładu, porządku ogrodzie, okolicznościowych dekoracjach, zakup, przywóz potrzebnych materiałów, poszukiwanie sponsorów.

 

Przedszkole prezentuje doświadczenia, przykłady dobrej praktyki współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

Informacje uzyskano na podstawie analizy dokumentów przedszkola takich jak:

›       Kronika  przedszkolna

›       Strona internetowa przedszkola

›       Prasa lokalna

›       Gazetka  dla rodziców

W wyniku przeprowadzonych działań uzyskano informacje:

Przedszkole prowadzi działania mające na celu upowszechnienie wychowania przedszkolnego, które polega na:

*      Systematycznie prowadzonej stronie internetowej

*      Publikacji o bieżącej działalności i osiągnięciach przedszkola zarówno na stronie internetowej jak i w prasie lokalnej

*      Publikowanie na tablicach informacyjnych i wywieszaniu informacji dla rodziców na bieżąco dla rodziców poszczególnych oddziałów

*      Organizowane są zebrania z rodzicami o różnym charakterze /  poznawczym , profilaktycznym pedagogicznym /

*      Dzieci biorą udział w programach wychowawczych, edukacyjnych organizowanych po za przedszkolem / Sanepid, UMiG Placówki Oświatowe, Szkoły Jednym z celów podejmowanej współpracy ze środowiskiem jest rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku placówki. Kreowanie takiego wizerunku w jej otoczeniu pozwala na pozyskiwanie zaufania, wiarygodności, sympatii i przychylności środowisk. Kształtowanie dobrej opinii o przedszkolu skłania sponsorów do współpracy. O rozpoznawalności placówki w środowisku lokalnym decydują między innymi posiadane środki identyfikacji np. logo firmowe. W ramach współpracy otrzymujemy zaproszenia, potwierdzenia udziału, a także podziękowania i gratulacje i inne dokumenty świadczące o ścisłej współpracy. Znaczącym wyróżnikiem dla naszej placówki są propozycje aktywności obejmujące zarówno wychowanków jak i najbliższe otoczenie.

Rozpowszechnianie informacji o życiu przedszkola jest akceptowane przez rodziców, którzy czują się współodpowiedzialni za przebieg procesu wychowawczego swojego dziecka, mają oni poczucie aktywnego uczestniczenia w codzienności swojego dziecka, znają jego  wyniki i rezultaty.

WNIOSEK 1 Współpraca z instytucjami jest istotna dla wychowanków przedszkola, a prezentacja doświadczeń i przykłady dobrej praktyki wpływają  przede wszystkim na uwrażliwienie i uspołecznienie naszych podopiecznych. Aktywność ta wychodzi naprzeciw potrzebom wychowanków i środowiska lokalnego w dużym stopniu opiera się na obustronnych korzyściach dotyczących realizacji zadań statutowych.

WNIOSEK 2 Rodzice uczestniczą i  włączają się w codzienne życie przedszkola.

WNIOSEK 3 Nauczyciele współpracują ze środowiskiem lokalnym, a przykłady dobrej praktyki są przez nich prezentowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej i tablicach informacyjnych.

 

WNIOSKI PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ ZADANIA

 

 1. 1.   Przedszkole współpracuje z instytucjami wspierającymi jego działalność.

Pytanie: Jakie instytucje wspierają działanie przedszkola?

Przedszkole współpracuje :

 1. Urzędem Miasta i Gminy w Myślenicach
 2. Poradnią Psychologiczno  - Pedagogiczną w Myślenicach
 3. Strażą Pożarną w Myślenicach
 4. Straż Miejska  w Myślenicach
 5. Policją Powiatową w Myślenicach
 6. Szkołami Podstawowymi Nr 4
 7. Przedszkola Samorządowe Nr 5, 7, 8 ,Bęczarka , Jawornik ,Trzemeśnia
 8. Szkołą Muzyczną I –go stopnia w Myślenicach
 9. Warsztatami Terapii Zajęciowej w Myślenicach

10. Studium Terapii Zajęciowej w Myślenicach

11. Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu

12. Nadleśnictwo Myślenice

Partnerzy :

Państwo  Halina i Marek Kościólek     BAR PARKOWY

Państwo   Małgorzata i Maciej  Szostak   RESTAURACJA SIEDEM SMAKÓW

2. Przedszkole w swoich działaniach uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego.

Pytanie: Kto dokonuje analizy potrzeb środowiska lokalnego? Czy rozpoznane potrzeby są uwzględnione w działaniach przedszkola, w szczególności w koncepcji pracy przedszkola?

 

Analizy potrzeb środowiska lokalnego dokonuje dyrektor przedszkola przy aktywnym współudziale Rady pedagogicznej Przedszkola oraz Rady Rodziców Przedszkola.

Rozpoznawane potrzeby są uwzględniane w opracowywaniu Planu Współpracy z Rodzicami, Rocznego Planu Pracy Przedszkola, Planu Współpracy ze środowiskiem Lokalnym. W ich opracowywaniu uwzględniane są wnioski z realizacji poprzednich planów pracy, rozwijane są te zagadnienia które są atrakcyjne zarówno dla dzieci jak te które uzyskały najwyższe uznanie w oczach rodziców i społeczności lokalnej.

Po opracowywaniu planów ogólnych nauczycielki w poszczególnych  oddziałach na ich podstawie opracowują plany współpracy dla poszczególnych grup wiekowych, realizują go zgodnie z założeniami, dokonują na bieżąco ich ewaluacji.

 

3. Współpraca przedszkola z rodziną wpływa na korzystny rozwój dzieci.

Pytanie: Jakimi sposobami przedszkole oddziałuje na rodzinę w celu wspierania rozwoju dzieci?

Przedszkole oddziałuje na rodziców wielotorowo, wykorzystując różnorodne formy współpracy. W przedszkolu organizowane są:

v   Zebrania Rodzicielskie o różnym charakterze – informacyjne, pedagogizacja rodziców, problemowe, profilaktyczne

v   Zajęcia pokazowe z aktywnym udziałem rodziców

v   Konkursy plastyczne, muzyczne, recytatorskie, zręcznościowe np. puszczania latawców

v   Uroczystości Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, pożegnanie 6 latków, kolacja wigilijna, śniadanie wielkanocne, spotkanie ze św, Mikołajem, piknik rodzinny

v   Udział w programach profilaktycznych dla dzieci – Czyste powietrze wokół nas, Ja i moja rodzina , 5 porcji warzyw owocu lub soku.

v   Udział akcjach organizowanych poprzez lokalne instytucje publiczne np. zbieranie surowców wtórnych i pozyskiwanie sadzonek roślin

v   Organizowanie akcji wewnątrz przedszkolnych sadzimy drzewka, wspólne biesiadowanie, Cała Polska czyta dzieciom.

Zapraszanie do przedszkola ciekawych ludzi lub ludzi uprawiających ciekawy zawód , lokalnych artystów np. rzeźbiarz, pszczelarz, numizmatyk, rybak, dokumentalista, malarz, poeta.

WNIOSEK 1

Współpraca podejmowana przez nauczycielki przyczyniła się znacznie do wzbogacenia wiedzy i umiejętności dzieci w wielu obszarach rozwoju dziecka, a szczególnie w obszarze środowiska przyrodniczego (poznawanie tego środowiska oraz umiejętność dbania o przyrodę), społecznego (nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych w różnych sytuacjach dnia codziennego). Dzieci nabyły również umiejętności komunikacyjne związane z obcowaniem z różnymi ludźmi. Mogły również rozwinąć własne zainteresowania przez kontakt z interesującymi ludźmi mieszkającymi w Myślenicach

WNIOSEK 2

Nadal wykorzystywać zasoby środowiska społecznego i przyrodniczego poprzez dalsze poszukiwania źródeł dla wzbogacania.

 

Formy/ sposoby/  upowszechniania raportu

 

Pełny tekst Raportu dostępny na stronie internetowej przedszkola

 

 

 

 

                                                                      Opracowanie raportu :  Elżbieta Dyniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>